Logo 2
Cơ điện, ngành nghề nông thôn

Kết quả thực hiện Đề án Quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015

Thứ năm, 08/11/2018, 15:04 GMT+7

Kết quả thực hiện Đề án Quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020

Ngày 15 tháng 2 năm 2014, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 670/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án Quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện, đến nay đã đạt được một số kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 670/QĐ-UBND NGÀY 15/02/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ:

1. Tình hình sạt lở trên địa bàn thành phố:

Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2017, trên địa bàn Thành phố còn 40 vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch; giảm 22 vị trí so với thời điểm Đề án Quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 được phê duyệt (thực tế giảm 26 vị trí, phát sinh mới 04 vị trí). Trong 40 vị trí sạt lở, bao gồm:

- 23 vị trí đặc biệt nguy hiểm (giảm 8 vị trí, phát sinh mới 02 vị trí);

- 16 vị trí nguy hiểm (giảm 4 vị trí, phát sinh mới 02 vị trí);

- 01 vị trí bình thường (giảm 14 vị trí).

TT

Quận/huyện

Tổng

Mức độ sạt lở

Đặc biệt

nguy hiểm

Nguy hiểm

Bình thường

1

Quận 2

05

03

02

-

2

Quận 7

01

-

01

-

3

Quận 8

01

-

01

-

4

Quận Thủ Đức

05

01

03

01

5

Quận Bình Thạnh

03

03

-

-

6

Huyện Bình Chánh

04

02

02

-

7

Huyện Nhà Bè

16

11 (phát sinh 01)

05 (phát sinh 02)

-

8

Huyện Cần Giờ

05

03 (phát sinh 01)

02

-

 

Tổng

40

23

16

01

2. Nhu cầu hộ dân cần di dời, bố trí dân cư phòng tránh thiên tai

a) Nhu cầu hộ dân cần di dời

Theo báo cáo của các quận, huyện và các Sở ngành, tính đến thời điểm hiện nay, toàn Thành phố có 1.460 hộ dân sinh sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cần di dời, bố trí dân cư phòng tránh thiên tai (tăng 166 hộ so với thời điểm phê duyệt Đề án Quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai). Bao gồm:

- Di dời phòng tránh bão (xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ) 400 hộ: Thực hiện di dời theo Quyết định 670/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

- Di dời sạt lở đất, bố trí dân cư ven sông, kênh rạch: 1.060 (tăng 166 hộ), trong đó:

+ Thực hiện di dời theo Quyết định 670/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố: 658 hộ (huyện Nhà Bè: 270 hộ; huyện Cần Giờ: 388 hộ);

+ Thực hiện theo phương thức đền bù, thu hồi đất lồng ghép các dự án được phê duyệt thực hiện tại địa phương (không thực hiện theo Quyết định 670/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2014): 402 hộ (Quận 2: 30 hộ; Quận Thủ Đức: 76 hộ; Quận Bình Thạnh: 218 hộ; huyện Bình Chánh: 78 hộ).

Như vậy, tính đến nay trên địa bàn Thành phố chỉ có 02 huyện (Cần Giờ và Nhà Bè) thực hiện di dời, bố trí dân cư phòng tránh thiên tai các hộ dân sinh sống trong vùng có nguy cơ sạt lở theo phương thức di dời tại Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố, với tổng số hộ dân cần di dời, bố trí là 1.058 hộ. Bao gồm:

- Huyện Cần Giờ: 788 hộ (bao gồm 400 hộ tại xã Thạnh An);

- Huyện Nhà Bè: 270 hộ.

Đối với các quận, huyện còn lại với khoảng 402 hộ, thực hiện theo phương thức đền bù, thu hồi đất lồng ghép các dự án được phê duyệt thực hiện tại địa phương (không thực hiện theo Quyết định 670/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2014)

Hình ảnh sạt lở tại Rạch Giồng – sông Kinh Lộ xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè

b) Tiến độ thực hiện di dời, bố trí dân cư:

Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2017, trên địa bàn huyện Cần Giờ đã    thực hiện di dời được 231 hộ dân sinh sống trong vùng nguy hiểm  có nguy cơ sạt lở cao; các quận, huyện còn lại hiện đang trong giai đoạn xây dựng và triển khai thực hiện dự án xây dựng bờ, kè các vị trí sạt lở; dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ di dời, bố trí dân cư đồng thời tổ chức tạm cư cho các hộ dân,  chưa báo cáo tiến độ tổ chức di dời cụ thể. 

3. Kết quả triển khai thực hiện dự án phục vụ công tác di dời dân, phòng tránh thiên thai tại các quận-huyện

a) Dự án xây dựng bờ, kè tại vị trí sạt lở bờ sông, kênh rạch:

Đối với 40 vị trí sạt lở bờ sông, kênh rạch trên địa bàn Thành phố, được chia thành 38 dự án để triển khai thực hiện. Trong đó:

- Đang thi công: 11 dự án/11 vị trí;

- Chuẩn bị thực hiện: 21 dự án/23 vị trí;

- Có Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận dự án: 04 vị trí;

- Chưa có dự án: 02 vị trí.

b) Dự án di dời, bố trí dân cư sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao (các quận, huyện không thực hiện phương thức di dời theo Quyết định 670/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố)

          * Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh:

- Theo nội dung Quyết định số 670/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh làm chủ đầu tư thực hiện dự án di dời 108 hộ dân sinh sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao thuộc 02 xã Tân Nhựt và Bình Hưng.

- Kết quả thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh đang triển khai thực hiện công tác tổ chức di dời các hộ dân theo phương thức đền bù, thu hồi đất lồng ghép theo tiến độ triển khai các dự án đã được phê duyệt tại                địa phương. Chưa báo cáo cụ thể tiến độ thực hiện.

* Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh:

- Theo nội dung Quyết định số 670/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh làm chủ đầu tư thực hiện dự án di dời 51 hộ dân sinh sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao thuộc 03 phường: phường 25, phường 27 và phường 28.

- Kết quả thực hiện: Theo đề xuất của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh, Ủy ban nhân dân Thành phố đã chấp thuận cho quận Bình Thạnh không triển khai xây dựng phương án di dời theo phương thức tại Quyết định số 670/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố (Công văn số 771/UBND-CNN ngày 09 tháng 02 năm 2015) thay thế bằng phương án thực hiện di dời các hộ dân theo tiến độ triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng các Dự án Xây dựng mới đê kè chống sạt lở trên địa bàn quận Bình Thạnh theo các Quyết định của Sở   Giao thông vận tải đã thẩm định, phê duyệt.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh đang triển khai thực hiện   di dời các hộ dân theo tiến độ triển khai các dự án đã được phê duyệt tại          địa phương.

* Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức:

- Theo nội dung Quyết định số 670/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức làm chủ đầu tư thực hiện dự án di dời 44 hộ dân sinh sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao thuộc 03 phường (Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước và Linh Đông). Đến nay phát sinh thêm 32 hộ, nâng tổng số hộ dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao cần di dời là 76 hộ.

- Kết quả thực hiện: Ngày 24 tháng 4 năm 2017, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức có Tờ trình số 19/TTr-UBND-GPMB về phê duyệt phương án di dời khẩn cấp các hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn quận Thủ Đức gửi Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo hướng:

+ Đối với 13 hộ dân lấn chiếm và xây dựng nhà hoàn toàn trên lòng sông (không có pháp lý về đất và nhà ở), Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức đề xuất thực hiện phương án di dời theo nội dung Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 15 tháng 2 năm 2014.

+ Đối với 63 trường hợp đủ cơ sở pháp lý về đất và nhà ở, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức đề xuất thực hiện phương án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định của Luật đất đai năm 2013.

Ngày 04 tháng 5 năm 2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì phối hợp với các Sở ngành, đơn vị có liên quan tổ chức buổi khảo sát các hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn quận Thủ Đức theo Tờ trình số 19/TTr-UBND-GPMB ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức (Thông báo số 152/TB-SNN ngày 10/5/2017). Tại buổi khảo sát các thành viên dự họp nhận thấy việc di dời các hộ dân sinh sống      trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn quận Thủ Đức là cấp thiết nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản của hộ dân. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức rà soát kỹ các hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn quận, từ đó phân loại, xem xét, lựa chọn phương án phù hợp để triển khai thực hiện di dời khẩn cấp các hộ dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao trình cấp thẩm quyền phê duyệt (theo Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 15/02/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc lập thủ tục thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư theo Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố).

Hiện nay, Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức đang hoàn thiện Phương án    đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố cho chủ trương thực hiện.

* Ủy ban nhân dân quận 2:

- Theo nội dung Quyết định 670/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân quận 2 làm chủ đầu tư thực hiện dự án di dời 71 hộ dân sinh sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao thuộc 03 phường (An Phú, Bình Trưng Tây, Thạnh Mỹ Lợi).

          - Kết quả thực hiện: Theo đề xuất của Ủy ban nhân dân quận 2, Ủy ban nhân dân Thành phố đã chấp thuận cho quận 2 không triển khai xây dựng phương án di dời theo Quyết định số 670/QĐ-UBND (Công văn số 7537/UBND-CNN ngày 07/12/2015 ngày 15 tháng 02 năm 2014), thay thế bằng dự án bồi thường giải phóng mặt bằng (các hộ sau khi nhận bồi thường tự thu xếp chỗ ở để di dời). Hiện nay, Ủy ban nhân dân quận 2 đang triển khai thực hiện di dời các hộ dân theo tiến độ triển khai các dự án đã được phê duyệt tại  địa phương.

c) Dự án di dời, bố trí dân cư sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao (các huyện thực hiện phương thức di dời theo Quyết định 670/QĐ-UBND của Ủy ban   nhân dân Thành phố)

* Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè:

- Theo Quyết định số 670/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè làm chủ đầu tư thực hiện dự án di dời 232 hộ dân theo hình thức tập trung thuộc 04 xã (Phước Lộc, Phước Kiển, Nhơn Đức và Hiệp Phước). Đến nay, phát sinh thêm 38 hộ, nâng số hộ sinh sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao cần di dời là 270 hộ.

          - Kết quả thực hiện:

          + Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè đã trình dự án Xây dựng hạ tầng         kỹ thuật khu tái định cư di dời sạt lở trên địa bàn huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 426/QĐ-SNN ngày 24 tháng 10 năm 2016 cho 3 khu thuộc 2 xã Phước Lộc và Hiệp Phước. Theo đó, 270 hộ dân dự kiến bố trí theo hình thức tập trung tại 3 điểm dân cư (khu 2ha xã Phước Lộc, khu 1ha và 1,9ha xã Hiệp Phước).

          + Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè đang phối hợp với Ban Quản lý khu     Đô thị cảng Hiệp Phước tiến hành điều chỉnh cục bộ 1/500 Khu tái định cư khu dân cư Hiệp Phước 1, hiện đang thực hiện lập thiết kế bản vẽ thi công.  

          Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè đang khẩn trương triển khai thực hiện các dự án phục vụ việc di dời, bố trí dân cư sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao. Trong đó, dự kiến đến tháng 9 năm 2017 sẽ bố trí trước cho khoảng 50 hộ dân vào khu dân cư 1,9ha tại xã Hiệp Phước.

          * Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ:

          - Theo Quyết định số 670/QĐ-UBND, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ làm chủ đầu tư thực hiện dự án di dời 788 hộ dân (400 hộ di dời phòng tránh thiên tai xã Thạnh An và 388 hộ di dời sạt lở) theo hình thức tập trung thuộc 07 xã - thị trấn (Bình Khánh, An Thới Đông, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp, Long Hòa, Thạnh An và Cần Thạnh).

          - Kết quả thực hiện:

          + Phương  án di dời bố trí dân cư phòng tránh thiên tai xã Thạnh An (400 hộ): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 368/QĐ-SNN ngày 13 tháng 10 năm 2016. Hiện đang triển khai Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư cho khoảng 400 hộ dân được di dời, tổng diện tích khu tái định cư 13,57ha. Đồng thời, triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng do toàn dự án có 25 hộ bị ảnh hưởng, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện đang tiến hành kiểm kê, vận động các hộ dân để bàn giao mặt bằng và thông báo thu hồi đất. Ủy ban nhân dân huyện đang trình Ủy ban nhân dân Thành phố xin ủy quyền cho Ủy ban        nhân dân huyện ra thông báo thu hồi đất.

          + Đối với phương án di dời sạt lở trên địa bàn các xã còn lại (388 hộ):    Đã thực hiện di dời 231/388 hộ, còn lại 157/388 hộ chưa thực hiện di dời. Trong 157 hộ, có 105 hộ đã có dự án kè bảo vệ và giải tỏa tái định cư, còn lại 52 hộ, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đang hoàn chỉnh phương án di dời trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt.

          * Nhận xét chung:

- Về vị trí sạt lở: tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 40 vị trí sạt lở bờ sông, kênh rạch. Trong đó có 36 dự án/38 vị trí đang triển khai thực hiện, còn lại 02 vị trí chưa có dự án đầu tư.

- Về phương thức thực hiện di dời, bố trí dân cư phòng tránh thiên tai: có 02 huyện (Nhà Bè và Cần Giờ) thực hiện phương thức di dời hộ dân theo   Quyết định 670/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố với 1.058 hộ; còn lại 402 hộ tại các quận, huyện khác thực hiện theo phương thức đền bù, thu hồi đất, tái định cư lồng ghép vào các dự án đã được phê duyệt thực hiện tại địa phương (thực hiện theo quy định tại Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố).

- Số hộ dân chưa có dự án di dời, bố trí dân cư: 52 hộ (huyện Cần giờ). Hiện nay, huyện Cần Giờ đang hoàn chỉnh phương án di dời trình Ủy ban     nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt.

          4. Đánh giá thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

a) Thuận lợi:

- Ủy ban nhân dân Thành phố luôn quan tâm chỉ đạo, ban hành các       văn bản chỉ đạo sâu sát, kịp thời để thực hiện các dự án phòng, chống sạt lở.   Kịp thời bố trí vốn cho các dự án phòng, chống sạt lở để triển khai thi công tại các vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm và nguy hiểm trên địa bàn Thành phố.

- Tại các vị trí sạt lở trong thời gian qua đều nằm trong các vị trí đã công bố cho thấy hiệu quả của công tác phối hợp, đánh giá, thống kê và công bố các vị trí sạt lở. Tại các khu vực sạt lở, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Khu Quản lý đường thủy nội địa cắm biển cảnh báo và phối hợp với chính quyền địa phương, thường xuyên kiểm tra, theo dõi diễn biến sạt lở để kịp thời cảnh báo nhân dân phòng ngừa và tránh các thiệt hại đáng tiếc khi sự cố xảy ra.

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện rất tích cực, chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan thường xuyên tổ chức thông tin, tuyên truyền, cắm các biển báo cảnh giác tại các nơi có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn; đặc biệt phối hợp xây dựng giải pháp, tổ chức thực hiện tốt các giải pháp, kịp thời ứng phó khi có sự cố sạt lở, thiên tai xảy ra đối với người dân tại địa phương. 

b) Các khó khăn, vướng mắc:

- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng của một số dự án xây dựng kè bảo vệ bờ do Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện còn chậm nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của các dự án xây dựng kè chống sạt lở.

- Việc khai thác cát trái phép làm thay đổi chế độ dòng chảy, gây mất cân bằng bùn cát, dẫn đến gia tăng vị trí, diện tích sạt lở bờ sông, kênh, rạch.

- Công tác báo cáo tiến độ thực hiện các dự án và tiến độ di dời hộ dân, nhất là một số dự án quận - huyện xin không thực hiện theo Quyết định 670/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố còn chậm, chưa kịp thời. Qua đó, làm ảnh hưởng tiến độ tổng hợp, báo cáo khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả lên Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo.

II. KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT:

1) Đối với Ủy ban nhân dân Thành phố:

- Chấp thuận điều chỉnh, sửa đổi nội dung Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc Phê duyệt Đề án quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn Thành phố    giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 để phù hợp hơn với tình hình thực hiện thực tế hiện nay.

- Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở ngành, đơn vị có liên quan thường xuyên tổ chức quan trắc, kiểm tra mức độ ảnh hưởng của dòng chảy có thể dẫn đến nguy cơ sạt lở bờ sông, kênh, rạch. Qua đó, lắp đặt các biển cảnh báo để người dân và các phương tiện được biết, phòng tránh,        đồng thời phối hợp với các Sở, ngành và đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố biện pháp khắc phục.

- Chấp thuận cho các quận – huyện triển khai thực hiện di dời các hộ dân theo các dự án đã được phê duyệt tại địa phương hoặc theo trình tự lập thủ tục thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư theo Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố (không thực hiện theo nội dung QĐ 670/QĐ-UBND) được tách ra khỏi Quyết định số 670/QĐ-UBND. Tiến độ thực hiện các dự án này sẽ do chủ đầu tư phối hợp với Ủy ban nhân dân quận-huyện có liên quan báo cáo trực tiếp cho Ủy ban nhân dân Thành phố. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ báo cáo tiến độ các dự án di dời hộ dân thực hiện theo đúng nội dung tại Quyết định số 670/QĐ-UBND và các dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, thực hiện có liên quan.

- Đối với các vị trí bờ sông sạt lở ở mức độ đặc biệt nguy hiểm, kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố giao các Sở - ngành, quận - huyện tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống, xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn Thành phố và Đề án Quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 15/02/2014 nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

2) Đối với các Sở ngành:

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung công việc được giao tại Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố trong khi chờ đợi ban hành Quyết định điều chỉnh.

- Ưu tiên bố trí kế hoạch vốn của Sở, ngành phụ trách cho các dự án di dời bố trí dân cư phòng tránh thiên tai, các dự án xây dựng kè tại các vị trí đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn Thành phố để các Chủ đầu tư có cơ sở lập, trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và sớm triển khai các bước tiếp theo.

3) Đối với Ủy ban nhân dân các quận-huyện:

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án di dời bố trí dân cư phòng tránh thiên tai tại địa phương, đồng thời khẩn trương lập dự án di dời bố trí dân cư phòng tránh thiên tai tại địa phương gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt làm cơ sở để triển khai thực hiện. Trong thời gian chờ đợi dự án di dời bố trí dân cư phòng tránh thiên tai được phê duyệt, các địa phương phối hợp với sở, ngành liên quan chủ động khảo sát, rà soát các hộ dân sinh sống tại các vị trí có nguy cơ sạt lở cao, nhất là các vị trí đặc biệt nguy hiểm và đề xuất giải pháp xử lý, không để xảy ra  sự cố gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân trên địa bàn thành phố.  

- Thường xuyên tuyên truyền cảnh báo người dân về nguy cơ sạt lở, tổ chức di dời các hộ dân nằm trong khu vực sạt lở nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân. Tuyên truyền, vận động người dân sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở để chủ động phòng ngừa, đồng thời thực hiện theo các chủ trương, chính sách di dời của nhà nước.

- Đẩy nhanh tiến độ giải phóng và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai thi công hoàn tất các công trình.

- Đối với huyện Cần Giờ: cần sớm hoàn chỉnh dự án di dời 52 hộ dân sinh sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao còn lại trên địa bàn, sớm trình cấp thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.

- Báo cáo định kỳ theo quy định về kết quả, tiến độ thực hiện dự án di dời bố trí dân cư phòng tránh thiên tai theo Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 15 tháng 2 năm 2014 và Quyết định điều chỉnh (nếu có) gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố./.

Người viết : Đỗ Khánh Toàn P.Cơ Điện, Ngành nghề nông thôn
Ý kiến bạn đọc