Giảm nghèo và an sinh xã hội

Nghị Định Số 07/2021/Nđ-Cp Ngày 27 Tháng 01 Năm 2021 Về Quy Định Chuẩn Nghèo Đa Chiều Giai Đoạn 2021 - 2025

Thứ ba, 09/03/2021, 14:55 GMT+7

Nghị Định Số 07/2021/Nđ-Cp Ngày 27 Tháng 01 Năm 2021 Về Quy Định Chuẩn Nghèo Đa Chiều Giai Đoạn 2021 - 2025

      Ngày 27 tháng 01 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 về quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025 được quy định như sau:

1. Tiêu chí về thu nhập:

- Khu vực nông thôn: 1.500.000 đồng/người/tháng.

- Khu vực thành thị: 2.000.000 đồng/người/tháng.

2. Tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản

- Các dịch vụ xã hội cơ bản (06 dịch vụ), bao gồm: việc làm; y tế, giáo dục; nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin.

- Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (12 chỉ số), bao gồm:

+ Việc làm; người phụ thuộc trong hộ gia đình; dinh dưỡng; BHYT; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người;

+ Nguồn nước sinh hoạt; nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin. 

3. Dịch vụ xã hội cơ bản, chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản và ngưỡng thiếu hụt theo quy định

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc