Phát triển nông thôn và bố trí dân cư

Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018 của ủy ban nhân dân thành phố
04/12/2019
Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018 của ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 10/2017/nq-hđnd ngày 07 tháng 12 năm 2017 của hội đồng nhân dân thành phố về ban hành quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 – 2020
Quyết định số 68/2013/QĐ-TTG ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ Tướng Chính phủ
04/12/2019

Quyết định số 68/2013/QĐ-TTG ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ Tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Quyết định số 50/2014/QĐ-TTG ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ Tướng Chính phủ
04/12/2019

Quyết định số 50/2014/QĐ-TTG ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ Tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 – 2020

Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố
04/12/2019

Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho các hợp tác xã nông nghiệp - dịch vụ thành lập mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015 - 2020