Phát triển nông thôn và bố trí dân cư

Kết quả thực hiện chính sách chuyển dịch CCNNĐT 6 tháng đầu năm 2020
21/07/2020

kết quả thực hiện chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm  2020

Nghị Định 116/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2018 của chính phủ
06/12/2019

Nghị Định 116/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2018 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ
06/12/2019

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2014 của chính phủ
05/12/2019
Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2014 của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
Quyết Định 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 của thủ tướng chính phủ
05/12/2019

Quyết Định 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 của thủ tướng chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020