Phát triển nông thôn và bố trí dân cư

Quyết định 1680.QĐ-BNN-VPĐP ngày 11.05.2022 hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc bộ tiêu chí quốc gia

Thứ hai, 06/06/2022, 10:21 GMT+7

QUYẾT ĐỊNH 1680/QĐ-BNN-VPĐP NGÀY 11/05/2022 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU THUỘC BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI/XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO VÀ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI/HUYỆN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO GIAI ĐOẠN 2021-2025 DO BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH

     Ngày 11/5/2022, Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định 1680/QĐ-BNN-VPĐP hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

     Theo đó, hướng dẫn một số tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 như sau:

     - Thủy lợi và phòng, chống thiên tai;

     - Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn;

     - Môi trường và an toàn thực phẩm.

     Trong đó, xã nông thôn mới đạt chuẩn tiêu chí về “Thủy lợi và phòng, chống thiên tai” khi đáp ứng các yêu cầu:

     - Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên.

     - Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ

     + Đảm bảo tất cả các mục yêu cầu “có” tại cột yêu cầu phải đáp ứng “có”.

     + Kết quả chấm điểm đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm./.
Người viết : Phạm Minh Nhật
Ý kiến bạn đọc