Từ khóa: Lãi suất tiết kiệm tiền đồng tháng 5 năm 2022 Ngày 03 tháng 6 năm 2022 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 229/TB-HCM về Bảng Tổng hợp lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng 6 tháng 12 tháng