Kinh tế hợp tác

Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã Nông nghiệp trong việc thực hiện Tiêu chí 13 - tổ chức sản xuất

Thứ sáu, 25/09/2020, 15:35 GMT+7

Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã nông nghiệp trong việc thực hiện Tiêu chí 13 - tổ chức sản xuất

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế (hoặc Phòng Tài chính Kế hoạch) huyện hướng dẫn hợp tác xã tiến hành tự đánh giá hoạt động theo quy định của Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Phòng Kinh tế (hoặc Phòng Tài chính Kế hoạch) huyện xem xét, kiểm tra lại mức độ phù hợp của bảng tự chấm điểm của hợp tác xã, sau đó gửi kết quả đánh giá về Ủy ban nhân dân huyện.

Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp, lập hồ sơ xét đánh giá công nhận đạt chuẩn Tiêu chí 13 – Tổ chức sản xuất tại xã, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định.

Các bước hướng dẫn và phân loại đánh giá hợp tác xã nông nghiệp trong việc thực hiện tiêu chí 13 – Tổ chức sản xuất như sau:

1. Tiêu chí đánh giá hợp tác xã nông nghiệp (theo Điều 4 Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT)

Hợp tác xã nông nghiệp được đánh giá theo 06 tiêu chí:

a) Tiêu chí 1: Doanh thu và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của hợp tác xã;

b) Tiêu chí 2: Lợi ích của các thành viên hợp tác xã;

c) Tiêu chí 3: Vốn hoạt động của hợp tác xã;

d) Tiêu chí 4: Quy mô thành viên ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng;

đ) Tiêu chí 5: Hợp tác xã được khen thưởng trong năm;

e) Tiêu chí 6: Mức độ hài lòng của thành viên đối với hợp tác xã.

2. Phương pháp và trình tự đánh giá hợp tác xã nông nghiệp (theo Điều 5 Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT)

2.1. Phương pháp đánh giá được thực hiện theo hình thức hợp tác xã tự chấm điểm các tiêu chí.

2.2. Trình tự đánh giá xếp loại hợp tác xã nông nghiệp theo 04 bước sau:

a) Bước 1:  Lấy ý kiến thành viên về mức độ hài lòng đối với hợp tác xã

Đối tượng thực hiện: Hội đồng quản trị hợp tác xã nông nghiệp.

Đối tượng lấy ý kiến: Các thành viên dự đại hội (hoặc đại hội đại biểu) thành viên hàng năm hoặc nhiệm kỳ tổ chức trong quý I của năm.

Cách tiến hành: Hội đồng quản trị hợp tác xã nông nghiệp phát phiếu đánh giá mức độ hài lòng của thành viên hợp tác xã cho thành viên dự đại hội, thu thập phiếu đánh giá, rà soát phiếu đánh giá, chuyển phiếu đánh giá chưa đúng hoặc chưa đầy đủ để hướng dẫn thành viên đánh giá lại, thu thập phiếu đánh giá hợp lệ, tổng hợp, tính điểm đánh giá bình quân của thành viên (bằng tổng điểm đánh giá của các phiếu hợp lệ chia cho số thành viên có phiếu đánh giá hợp lệ).

b) Bước 2:  Hợp tác xã nông nghiệp tổ chức tự chấm điểm

Đối tượng thực hiện: Hội đồng quản trị hợp tác xã nông nghiệp.

Đối tượng kiểm tra: Ban Kiểm soát (hoặc kiểm soát viên).

Cách tiến hành: Hội đồng quản trị hợp tác xã nông nghiệp tổ chức tự chấm điểm và tổng hợp kết quả vào bảng tự chấm điểm của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, gửi Ban Kiểm soát (hoặc kiểm soát viên) để kiểm tra.

c) Bước 3: Hợp tác xã nông nghiệp gửi bảng tự chấm điểm

Đối tượng thực hiện: Hội đồng quản trị hợp tác xã nông nghiệp.

Đối tượng nhận: Phòng Kinh tế (hoặc Phòng Tài chính Kế hoạch) cấp huyện.

d) Bước 4: Báo cáo kết quả cho cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện, tỉnh và thông báo công khai kết quả tự chấm điểm và xếp loại hợp tác xã cho thành viên.

3. Xếp loại hợp tác xã nông nghiệp (theo Điều 6 Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT)

3.1. Hợp tác xã nông nghiệp được xếp loại theo 04 mức sau:

a) Hợp tác xã hoạt động tốt: Tổng số điểm đạt từ 80 điểm đến 100 điểm;

b) Hợp tác xã hoạt động khá: Tổng số điểm đạt từ 65 điểm đến dưới 80 điểm;

c) Hợp tác xã hoạt động trung bình: Tổng số điểm đạt từ 50 điểm đến dưới 65 điểm;

d) Hợp tác xã hoạt động yếu: Tổng số điểm đạt dưới 50 điểm hoặc trong năm bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động của hợp tác xã.

3.2. Hợp tác xã mới thành lập và sản xuất kinh doanh chưa đủ 12 tháng trong năm thì không tự chấm điểm và xếp loại.

4. Thông báo công khai kết quả tự chấm điểm và xếp loại hợp tác xã cho thành viên (Điều 5 Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT)

Đối tượng thông báo: Hội đồng quản trị hợp tác xã nông nghiệp.

Đối tượng nhận thông báo: Thành viên hợp tác xã nông nghiệp.

Thời gian và cách tiến hành: Đến hết 15 tháng 4 hàng năm, nếu không có ý kiến của Phòng Kinh tế (hoặc Phòng Tài chính Kế hoạch) cấp huyện, hội đồng quản trị hợp tác xã nông nghiệp thông báo công khai kết quả tự chấm điểm và xếp loại hợp tác xã cho các thành viên.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc