Phát triển nông thôn

Kế hoạch Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Thứ sáu, 13/10/2023, 09:31 GMT+7

Kế hoạch Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

      Ngày 09 tháng 10 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 5002/KH-UBND về Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết, Chương trình hành động số 28-CTrHĐ/TU ngày 01 tháng 01 năm 2023 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
     Theo đó, với mục đích tuyên truyền sâu rộng đến hội viên nông dân các cấp về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 26/NQ-CP, Chương trình hành động số 28-CTrHĐ/TU nhằm mục tiêu thay đổi mạnh mẽ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, xây dựng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân  văn minh”, nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất của người dân nông thôn.

Người viết : Nguyễn Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc