Phát triển nông thôn

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021–2025

Thứ sáu, 13/10/2023, 08:39 GMT+7

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021–2025
    

     Ngày 12 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 4419/KH-UBND về về triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 về Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 về Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 của Hội đồng nhân dân Thành phố. 
     Theo đó, với mục đích thực hiện đồng bộ, toàn diện Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố - giai đoạn 2021 -2025, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội và giải pháp hỗ trợ giảm nghèo được thực hiện hiệu quả, thiết thực góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn thành mục tiêu của Chương trình 
Giảm nghèo bền vững Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, thúc đẩy Thành phố phát triển nhanh, bền vững.

 

Người viết : Nguyễn Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc