Phát triển nông thôn và bố trí dân cư

Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2014 của chính phủ
05/12/2019
Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2014 của chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
Quyết Định 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 của thủ tướng chính phủ
05/12/2019

Quyết Định 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 của thủ tướng chính phủ về phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020

Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của hội đồng nhân dân thành phố
05/12/2019
Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của hội đồng nhân dân thành phố về ban hành quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 – 2020
Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của hội đồng nhân dân
05/12/2019

Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của hội đồng nhân dân về ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 – 2020

Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 05 năm 2017 của chính phủ
05/12/2019
Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 05 năm 2017 của chính phủ về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu
Nghị Định 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ
04/12/2019
Nghị Định 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp
Nghị Định 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ
04/12/2019
Nghị Định 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Nghị Định 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ
04/12/2019
Nghị Định 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn