Kinh tế hợp tác

Sự cần thiết xây dựng và thành lập các hợp tác xã nông nghiệp

Thứ sáu, 03/12/2021, 15:46 GMT+7

Sự cần thiết xây dựng và thành lập các hợp tác xã nông nghiệp

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, quá trình đô thị hóa diễn ra ngày càng nhanh, diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, hộ cá thể không phải là mô hình tối ưu để phát triển sản xuất nông nghiệp; việc liên kết với doanh nghiệp để sản xuất, tiêu thụ nông sản được khuyến khích nhưng không phải là cứu cánh. Để phát triển nông nghiệp Thành phố trong thời gian tới thì việc phát triển kinh tế hợp tác là tất yếu, nhất là hợp tác xã được xem là lực lượng nòng cốt kết nối tất cả các hộ sản xuất nhỏ lẻ. Khi tham gia hợp tác xã hộ nông dân sẽ được hợp tác xã hướng dẫn các phương pháp canh tác tốt và được hưởng phúc lợi từ hợp tác xã theo Điều lệ hợp tác xã. Bên cạnh đó, các hộ nông dân tham gia vào hợp tác xã sẽ được hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm ổn định, thậm chí khi giá thị trường lên cao thì các hợp tác xã cũng tiến hành hỗ trợ cho nông dân với cam kết thu mua tối đa 70 – 80% giá thị trường. Hợp tác xã còn có vai trò là đơn vị tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, là đầu mối ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp cho hộ nông dân,… Đây là công việc nếu từng hộ nông dân cá thể thì rất khó thực hiện được. Mục tiêu của hợp tác xã không phải là tối đa hoá lợi nhuận, mà là tối đa hóa lợi ích trước mắt và lâu dài của thành viên bằng cách đáp ứng nhu cầu chung của thành viên về sản phẩm, dịch vụ, hoặc tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho thành viên một cách hiệu quả hơn - điều mà từng thành viên đơn lẻ không thực hiện được hoặc thực hiện kém hiệu quả trong điều kiện kinh tế thị trường.

Đặc tính này làm nổi bật sự khác biệt cơ bản giữa bản chất hợp tác xã so với công ty cổ phần (được điều chỉnh theo Luật doanh nghiệp). Mục đích của công ty là cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho thị trường đại chúng nhằm tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp và mục tiêu của các thành viên góp vốn vào công ty cổ phần là để được chia lợi nhuận tối đa theo tỷ lệ vốn góp của mình.
Người viết : Hoàng Anh Tiến
Ý kiến bạn đọc