Cải cách hành chính

Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính của Chi cục Phát triển nông thôn trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022

Thứ tư, 03/08/2022, 15:55 GMT+7

Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính của Chi cục Phát triển nông thôn trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022

Ngày 27 tháng 12 năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 39/2018/TT-BNNPTNT về Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 22 tháng 02 năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 443/SNN-PTNT ngày 22 tháng 02 năm 2019 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 39/2018/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo đó giao: Chi cục Phát triển nông thôn là đơn vị chủ trì thực triển khai thực hiện Thông tư số 39/2018/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của
Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”. Chi cục Phát triển nông thôn báo cáo như sau:

Trong tháng 7 năm 2022, Chi cục đã tiếp nhận và xử lý cho 18 hồ sơ đối với 02 thủ tục hành chính: Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu và Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu, cụ thể:

- Hồ sơ nhận trực tuyến mức độ 3 là 18 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%

- Hồ sơ nhận trực tiếp: không có.

- Giải quyết trước hạn và đúng hạn là 18 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%

- Giải quyết quá hạn: không có.

Lũy tiến từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến nay, Chi cục đã tiếp nhận và xử lý cho 124 hồ sơ đối với 02 thủ tục hành chính: Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu và Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu, cụ thể:

- Hồ sơ nhận trực tuyến mức độ 3 là 124 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%

- Hồ sơ nhận trực tiếp: không có.

- Giải quyết trước hạn và đúng hạn là 124 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%

- Giải quyết quá hạn: không có.
Người viết : Đinh Xuân Khánh
Ý kiến bạn đọc