Phát triển nông thôn và bố trí dân cư

Đề xuất giải pháp phát triển kinh tế tập thể nhằm thực hiện tốt tiêu chí tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tại huyện Hóc Môn

Thứ ba, 06/12/2022, 10:59 GMT+7

Đề xuất giải pháp phát triển kinh tế tập thể nhằm thực hiện tốt tiêu chí tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tại huyện Hóc Môn

        Trong giai đoạn 2015 - 2020, để thực hiện tốt tiêu chí tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới, huyện Hóc Môn đã khuyến khích vận động người dân trên địa bàn huyện tham gia và trở thành thành viên của các hợp tác xã, tích cực tham gia sử dụng dịch vụ của hợp tác xã. Huyện Hóc Môn còn triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hợp tác xã gắn kết hoạt động sản xuất với hoạt động chế biến từ nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương; xây dựng chương trình, kế hoạch xúc tiến, kêu gọi doanh nghiệp liên kết, tiêu thụ sản phẩm cho hợp tác xã. Đến nay, trên địa bàn huyện đều đã có 18 hợp tác xã và 37 tổ hợp tác nông nghiệp, 10/10 xã xây dựng nông thôn mới đều có từ 01 - 03 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động.
        Trong giai đoạn 2021 - 2025, với mục tiêu phát triển kinh tế tập thể hiệu quả, bền vững, hoàn thành tốt tiêu chí tổ chức sản xuất, Chi cục Phát triển nông thôn (đơn vị trực tiếp tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã đánh giá Tiêu chí 13 - Tổ chức sản xuất trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới của Thành phố) đề xuất huyện Hóc Môn tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, cụ thể như sau:
        Một là, tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; các các văn bản mới của cấy ủy, chính quyền các cấp về phát triển kinh tế tập thể…
        Hai là, tăng cường vai trò của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp của MTTQ Việt Nam, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa các chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến địa phương nhằm triển khai thực hiện phát triển kinh tế tập thể một cách có hiệu quả; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế tập thể.
        Ba là, kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện khi có thay đổi nhân sự để đảm bảo công việc được xuyên suốt; phân công cán bộ, công chức cấp huyện, xã - thị trấn chuyên trách công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; chỉ đạo các phòng, ban, ngành huyện, các xã - thị trấn phối hợp chặt chẽ trong việc hỗ trợ các đơn vị kinh tế tập thể đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt quan tâm đối với các hợp tác xã, tổ hợp tác đang gặp khó khăn nhưng có tiềm năng phát triển.
        Bốn là, thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp trên địa bàn huyện, nhất là các khó khăn, vướng mắc để kịp thời xem xét, giải quyết; thành lập các hợp tác xã theo mô hình mới. 
        Năm là, phối hợp các Sở ngành và Liên minh Hợp tác xã Thành phố tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, kinh doanh và tiếp cận thông tin thị trường cho đội ngũ cán bộ quản lý các hợp tác xã, tổ hợp tác. Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo giám đốc hợp tác xã, đào tạo nghề, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cho các thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác, nông dân và người lao động trong các hợp tác xã.
        Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh việc hỗ trợ cung ứng sản phẩm, dịch vụ đầu vào bằng cách tổ chức vận động, tạo sự liên kết giữa xã viên, hợp tác xã với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đầu vào; hỗ trợ ứng dụng, đổi mới, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, công nghệ cho hợp tác xã, tổ hợp tác thông qua các chính sách hỗ trợ đầu tư trang bị phương tiện, vay vốn ưu đãi. Ứng dụng công nghệ tin học để điều hành quản lý hợp tác xã; phát triển các mô hình sản xuất rau an toàn, chăn nuôi heo đạt tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường.
        Bảy là, tiếp tục phối hợp các Sở ngành giới thiệu, kết nối hợp tác xã, tổ hợp tác với các doanh nghiệp tạo thị trường đầu ra ổn định; phối hợp các Sở ngành thành phố, Liên minh Hợp tác xã thành phố hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp được kết nối, ký kết hợp đồng về cung ứng - tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, giúp hợp tác xã an tâm sản xuất, ổn định thị trường đầu ra sản phẩm./.

Huyện ủy Hóc Môn tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với hội viên nông dân về “Vận động nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, xây dựng hợp tác xã kiểu mới” 
trên địa bàn huyện năm 2022

Người viết : Phùng Ngọc Tâm
Ý kiến bạn đọc