Phát triển nông thôn và bố trí dân cư

Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2021

Thứ hai, 10/10/2022, 13:59 GMT+7

Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2021

 

Ngày 27 tháng 9 năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố) đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 -2020 và năm 2021. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy Thành phố, bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện, Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố, tổ trưởng Tổ tự quản giảm nghèo bền vững, các mạnh thường quân, các hộ nghèo, hộ cận nghèo tiêu biểu được khen thưởng.

Tại hội nghị đã tổng kết kết quả thực hiện các mục tiêu của Chương trình giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

Đầu năm 2016, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần X, Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố và Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều. Thành phố khảo sát đưa vào danh sách 67.090 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,36% tổng hộ dân Thành phố và 48.154 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,41% tổng hộ dân Thành phố.

Kết quả 03 năm (2016 - 2018) triển khai thực hiện các chính sách và giải pháp hỗ trợ của Chương trình Giảm nghèo, Thành phố có 60.622 hộ nghèo thoát mức chuẩn hộ nghèo và 58.703 hộ cận nghèo, thoát mức chuẩn hộ cận nghèo. Thành phố còn lại 3.767 hộ nghèo, tỷ lệ 0,19% tổng hộ dân và 22.882 hộ cận nghèo, tỷ lệ 1,15% tổng hộ dân. Thành phố hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố giai đoạn 2016 - 2024 và hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố khóa X về “Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn Chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 bình quân 1%/năm” (về trước Nghị quyết Thành phố 02 năm).

Để tiếp tục thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố 02 năm cuối (2019 - 2020) của giai đoạn 2016-2020 và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố khóa X “Đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với đầu năm 2011 là 3,5 lần”, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố áp dụng cho giai đoạn 2016 -2020.

Đầu năm 2019, Thành phố khảo sát đưa vào danh sách 27.432 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,11% tổng hộ dân Thành phố và 32.143 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,3% tổng hộ dân Thành phố. Kết quả 02 năm (2019 - 2020), Thành phố tập trung thực hiện các chính sách và giải pháp hỗ trợ của Chương trình giảm nghèo. Đến nay, theo báo cáo của các quận huyện, Thành phố đã giảm 24.601 hộ nghèo, tỷ lệ kéo giảm đạt 0,99% và giảm 36.498 hộ cân nghèo, tỷ lệ kéo giảm đạt 1,48%. Thành phố còn 3.128 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,13% tổng hộ dân Thành phố và 15.197 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,62% tổng hộ dân Thành phố. Thành phố không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện chính sách ưu đãi người có công. Thành phố có 05 quận và 85 phường của 12 quận hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo; 01 quận và 23 phường của 08 quận hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn Thành phố giai đoạn 2019-2020. Qua kết quả đạt được, Thành phố tiếp tục hoàn thành mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố giai đoạn 2019 - 2020 và đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố khóa X đề ra (thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng so với đầu năm 2011 là 3,5 lần) trước thời hạn 01 năm (vào năm 2019).

Về kết quả thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố năm 2021: năm 2021 là năm đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân Thành phố  đã chỉ đạo các sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện, thành phố Thủ Đức, phường, xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các tổ chức đoàn thể các cấp trong công tác tham mưu xây dựng Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 để triển khai các chính sách an sinh xã hội, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn Thành phố. Cụ thể: Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2021 về quy định chuẩn nghèo đa chiều Thành phố giai đoạn 2021-2025 và ban hành Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2021 về phê duyệt Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025.

Ngoài ra, để xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2021-2025 nhằm đo lường mức độ thiếu hụt về 05 chiều nghèo gắn với 10 chỉ số thiếu hụt xã hội cơ bản của từng hộ nghèo, hộ cận nghèo; từ đó, hoạch định và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, an sinh xã hội và các chính sách kinh tế - xã hội khác của Thành phố; làm cơ sở để xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo theo từng năm và giai đoạn của Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 753/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2021 về khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 và chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố) ban hành các văn bản hướng dẫn công tác khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo Thành phố giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã ban hành các văn bản để tổ chức triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo cho từng người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ vượt chuẩn cận nghèo trong Chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đạt hiệu quả, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm và giai đoạn.

Đến cuối năm 2021, qua rà soát kết quả, Thành phố đã giảm 1.597 hộ nghèo, tỷ lệ kéo giảm đạt 0,06% (đạt 16,85% kế hoạch năm) và giảm 1.378 hộ cận nghèo, tỷ lệ kéo giảm  đạt 0,05% (đạt 15,76% kế hoạch năm). Thành phố còn 36.664 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,45% tổng hộ dân Thành phố và 19.562 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,77% tổng hộ dân Thành phố.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Người viết : Phùng Ngọc Tâm
Ý kiến bạn đọc