Kinh tế hợp tác

Hướng dẫn sử dụng hệ thống công nghệ số trong công tác quản lý hợp tác xã ở quận-huyện

Thứ năm, 11/11/2021, 13:57 GMT+7

Hướng dẫn sử dụng hệ thống công nghệ số trong công tác quản lý hợp tác xã ở quận - huyện

Thực hiện Công văn số 237/KTHT-HTTT ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn về việc báo cáo số liệu định kỳ lĩnh vực kinh tế hợp tác thông qua phần mềm, theo đó: Đ nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cấp huyện triển khai thực hiện một số nội dung như sau: Định kỳ hàng tháng, 6 tháng, cuối năm thực hiện báo cáo số liệu kinh tế hợp tác qua trang chủ tên miền https://quanlyhtxnongnghiep.gov.vn (hoặc truy cập tại thư mục hệ thống quản lý dữ liệu họp tác xã nông nghiệp trên trang
https://dcrd. gov.vn).

Chi cục Phát triển nông thôn đã tham mưu cho Ban Giám đốc Sở Công văn số 1070/SNN-PTNT ngày 03 tháng 6 năm 2021, gửi y ban nhân dân thành phố Thủ Đức và y ban nhân dân các quận - huyện hướng dẫn khởi tạo tài khoản để cập nhật báo cáo số liệu hàng tháng, 6 tháng, cuối năm như sau:

Tài khoản Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân các quận, huyện đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khởi tạo tên hệ thống với tên và mật khẩu được hướng dẫn sử dụng tại phụ lục 2 hướng dẫn sử dụng hệ thống công nghệ số dành cho cơ quan quản lý cấp huyện (đính kèm); ví dụ: tài khoản của thành phố Thủ Đức: thanhphothuduc@hochiminh.htx.vn; mật khẩu: 123456a@; tài khoản quận: quan12@hochiminh.htx.vn: mật khẩu: 123456a@; tài khoản huyện:huyencuchi@hochiminh.htx.vn; mật khẩu: 123456a@). Để tạo điều kiện thuận lợi cho ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và ủy ban nhân dân quận huyện thực hiện.
Người viết : Lê Công Hậu
Ý kiến bạn đọc