Kinh tế hợp tác

Kế Hoạch Phát triển kinh tế tập thể Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 theo quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 15/07/2022, 15:24 GMT+7

Kế Hoạch Phát triển kinh tế tập thể Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 theo quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 06 tháng 6 năm 2022 Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 1888/QĐ-UBND về kế hoạch Phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 đề ra những định hướng, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế tập thể nói chung và lĩnh vực nông nghiệp nói riêng cụ thể như sau:

          I. Định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022

          1. Định hướng chung về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

- Tiếp tục cũng cố, tổ chức lại hoạt động của các hợp tác xã (HTX), Liên hiệp hợp tác xã (LH HTX) hiện có. Kiên quyết giải thể các HTX ngừng hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả kéo dài, không có khả năng củng cố, tổ chức lại, hỗ trợ các HTX, LHHTX, tổ hợp tác (THT) khôi phụ và thích ứng sản xuất trong điều kiện mới.

- Phát triển kinh tế tập thể, HTX, tăng cường thực hiện liên kết hợp tác giữa hộ kinh tế thông qua HTX, giữa HTX với thành phần kinh tế khác, tạo điều kiện cho kinh tế hộ phát triển.

- Phát triển kinh tế tập thể, HTX nhanh và hiệu quả, đa dạng về loại hình, hình thức hợp tác ở các ngàng nghề, lĩnh vực, tầng lớp nhân dân nhất là khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phù hợp với điều kiện của các địa phương; tham gia tích cực vào các chương trình mục tiêu quốc gia; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, góp phần tích cực vào các chương trình mục tiêu quốc gia, thúc đẩy sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, góp phần tích cực cho tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa.

2. Mục tiêu tổng quát: Phát triển mới khoảng 30 HTX, số lượng LH HTX đang hoạt động là 08 đơn vị, nâng tổng số lao động làm việc trong khu vực kinh tế tập thể đạt 21.000 lao động, tỷ lệ cán bộ quản lý, nghiệp vụ HTX đã qua đào tạo có trình độ đại học trở lên đạt trên 55%, trình độ trung cấp, sơ cấp dưới 45%; tỷ trọng đóng góp vào GRDP của Thành phố 0,5%.

II. Định hướng phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp

Tiếp tục thực hiện các định hướng đề ra trong lĩnh vực nông nghiệp tại Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố và tại đề án phát triển hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 tại Quyết định số 4007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Bên cạnh đó, trong năm 2022 tập trung một số nội dung sau:

- Hỗ trợ các hợp tác xã phát triển và ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp theo Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Hỗ trợ các hợp tác xã hợp tác, liên kết với doanh nghiệp, hộ nông dân gắn với chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ.

- Thực hiện hỗ trợ, khắc phục các khó khăn cho các HTX, THT, hộ nông dân sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 như: tổ chức quảng bá, tiêu thụ sản phẩm dưới hình thức thương mại điện tử để tạo điều kiện cho HTX có thể quảng bá tiêu thụ sản phẩm ổn định, bên cạnh đó, thực hiện biện pháp giãn nợ kéo dài thời gian đáo hạn nợ vay sản xuất kinh doanh của HTX, THT... nhằm giúp HTX, THT có thể ổn định và tái đầu tư sản xuất khi tình hình dịch ổn đinh để khuyến khích mở rộng phát triển mô hình HTX nông nghiệp hiệu quả trong thời gian tới.

III. Các giải pháp phát triển kinh tế tập thể năm 2022

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo và các chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương.

2. Tuyên truyền, tập huấn các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành nâng cao năng lực nguồn nhân lực HTX.

3. Tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ ưu đãi phát triển theo quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 về quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã năm 2012 như sau:

+ Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

+ Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường.

+ Ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới.

+ Tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển HTX.

4. Nâng cao hiệu quả hoạt động khu vực kinh tế tập thể, HTX.

5. Huy động các lực lượng xã hội, các tổ chức đoàn thể trong nước và quốc tế.
Người viết : Lê Công Hậu
Ý kiến bạn đọc