Kinh tế hợp tác

Quyết định số 925/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021–2025

Thứ sáu, 07/10/2022, 10:36 GMT+7

Quyết định số 925/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021–2025

      Ngày 02 tháng 8 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 925/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ moi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn

2021 – 2025. Theo đó, Chương trình có các nội dung trọng tâm, đáng chú ý như sau:

      1. Quan điểm của Chương trình:

- Bảo vệ môi trường, cấp nước sạch, an toàn thực phẩm là lĩnh vực trọng tâm ưu tiên trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 theo định hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh, nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn.

- Bảo vệ môi trường, cấp nước sạch nông thôn và đảm bảo an toàn thực phẩm là trách nhiệm chung của toàn xã hội; tập trung nguồn lực lớn, có trọng điểm của nhà nước và đẩy mạnh huy động nguồn lực của xã hội cho công tác bảo vệ môi trường, cấp nước sạch nông thôn và đảm bảo an toàn thực phẩm theo nguyên tắc ưu tiên hỗ trợ nguồn lực các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

- Chất thải phát sinh phải được quản lý theo hướng coi là tài nguyên, khuyến khích quản lý tổng hợp chất thải theo toàn bộ vòng đời chất thải từ khi phát sinh đến khi xử lý cuối cùng theo hướng kinh tế tuần hoàn, khép kín, phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của từng địa phương.

     2. Mục tiêu của Chương trình: Thực hiện hiệu quả nội dung vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo ra môi trường sống ở nông thôn an toàn và bền vững; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống; góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống.

    3. Nhiệm vụ của Chương trình: Chương trình tập trung vào việc triển khai các nhóm nhiệm vụ liên quan đến: Cấp nước sạch nông thôn; Chất thải rắn sinh hoạt; Nước thải sinh hoạt; Chất thải và phụ phẩm nông nghiệp; Bao gói thuốc bảo vệ thực vật; Bảo vệ môi trường làng nghề; An toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; Công tác vệ sinh.

     4. Giải pháp thực hiện. Chương trình tập trung vào các nhóm giải pháp cơ bản sau: Truyền thông và nâng cao năng lực của người dân, cán bộ nông thôn mới; Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách thực hiện chương trình; Huy động nguồn lực thực hiện chương trình; Phát huy vai trò của doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Người viết : Nguyễn Thị Hiền
Ý kiến bạn đọc