Cơ chế, chính sách hỗ trợ

Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Chương Trình Mục Tiêu Phát Triển Rau An Toàn Trên Dịa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh Giai Doạn 2016 – 2020, Dề Xuất Mục Tiêu Và Giải Pháp Thực Hiện Giai Doạn 2021 - 2025

Thứ ba, 09/03/2021, 14:10 GMT+7

Báo Cáo Kết Quả Thực Hiện Chương Trình Mục Tiêu Phát Triển Rau An Toàn Trên Dịa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh Giai Doạn 2016 – 2020, Dề Xuất Mục Tiêu Và Giải Pháp Thực Hiện Giai Doạn 2021 - 2025

Ngày 09 tháng 12 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Báo cáo số 253/BC-SNN về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020, đề xuất mục tiêu và giải pháp thực hiện giai đoạn 2021 - 2025.
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc