Cơ chế, chính sách hỗ trợ

Kết Quả Thực Hiện Chính Sách Khuyến Khích Chuyển Dịch Cơ Cấu Nông Nghiệp Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Từ Ngày 01/01/2020 Đến Ngày 31/07/2020

Thứ năm, 06/08/2020, 10:15 GMT+7

Kết Quả Thực Hiện Chính Sách Khuyến Khích Chuyển Dịch Cơ Cấu Nông Nghiệp Đô Thị Trên Địa Bàn Thành Phố Từ Ngày 01/01/2020 Đến Ngày 31/07/2020

          Thực hiện triển khai Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố (gồm Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 10/6/2011, Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20/3/2013, Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 và Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố);

Chi cục Phát triển nông thôn - Cơ quan Thường trực thực hiện Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị) báo cáo kết quả thực hiện lũy tiến từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/07/2020, như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH, THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ:

1. Công tác chỉ đạo điều hành:

        Nhằm tiếp tục hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tiếp cận được các nguồn vốn hỗ trợ thông qua các cơ chế chính sách, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2020, Chi cục Phát triển nông thôn đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018 về quy định chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố thay thế Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 2 năm 2016 (đã được bãi bỏ), trong đó quy định các mức hỗ trợ như sau:

      - Ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% lãi suất (lãi suất tính hỗ trợ lãi vay): Đầu tư xây dựng cơ bản, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp; khai thác tổ yến theo quy hoạch; khai thác đánh bắt thủy sản không mang tính lạm sát (bao gồm đóng mới; thay mới, nâng cấp công suất máy dưới 90 CV; nâng cấp công suất máy từ 90 CV lên dưới 400 CV); thay mới giống đàn bò sữa hiện hữu có năng suất thấp; sản xuất giống; sản xuất nông nghiệp tốt và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được cấp chứng nhận.

     - Hỗ trợ đầu tư mua giống, vật tư, thức ăn, nhiên liệu và trả công lao động sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn; khai thác đánh bắt thủy sản không mang tính lạm sát; ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ngành nghề nông thôn. Mức hỗ trợ lãi vay:

       + Ngân sách Thành phố hỗ trợ 80% lãi suất: Đầu tư sản xuất hoa lan, cây kiểng, cá cảnh, bò sữa (từ 15 con trở lên, đảm bảo vệ sinh môi trường), bò thịt hoặc nuôi trồng thủy sản khai thác hiệu quả nguồn nước kênh Đông.

       + Ngân sách Thành phố hỗ trợ 60% lãi suất: Đầu tư sản xuất các loại cây trồng vật nuôi khác; ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; mua nguyên nhiên vật liệu phát triển ngành nghề nông thôn; khai thác đánh bắt thủy sản không mang tính lạm sát (bao gồm sửa chữa phương tiện, mua sắm ngư lưới cụ đối với tàu dưới 400 CV); sản xuất thức ăn chăn nuôi  hoặc phát triển du lịch sinh thái.

        Sau khi Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018 được ban hành, Chi cục Phát triển nông thôn đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 454/SNN-PTNT ngày 26 tháng 2 năm 2018 về việc đề cử thành viên tham gia Hội đồng thẩm định thực hiện Quyết định số 655/QĐ-UBND (Hội đồng thẩm định cấp thành phố) với nhiệm vụ chủ yếu: Tổ chức họp thẩm định các phương án vay vốn có đề nghị hỗ trợ lãi vay và trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt; Hướng dẫn chủ đầu tư, các quận - huyện, xã – phường – thị trấn và tổ chức cho vay thực hiện triển khai chính sách.

        Đồng thời, Chi cục Phát triển nông thôn đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Hướng dẫn số 1258/HD-SNN ngày 17 tháng 5 năm 2018, theo đó hướng dẫn rõ về cách tính lãi hỗ trợ, phương thức thanh toán kinh phí hỗ trợ lãi vay. Phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư phân khai kinh phí hỗ trợ lãi vay cho các quận huyện và các phương án Thành phố phê duyệt, nhằm đảm bảo chuyển trả kinh phí hỗ trợ lãi vay đúng quy định.

         Ngày 02 tháng 7 năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 1753/SNN-PTNT về việc tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 655/QĐ-UBND. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân quận – huyện đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn cho các tổ chức, hộ dân, cá nhân trên địa bàn biết và thực hiện chính sách; Giải quyết nhanh chóng, kịp thời tiền lãi hỗ trợ theo hướng các tổ chức, hộ dân, cá nhân chỉ phải đóng phần chênh lệch còn lại cho các tổ chức cho vay; Tăng cường theo dõi tình hình sản xuất, kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay.

2. Công tác thông tin tuyên truyền:

       - Hàng năm, Chi cục Phát triển nông thôn đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Hội đoàn thể, xã - phường - thị trấn (bao gồm các địa phương còn sản xuất nông nghiệp) tổ chức 63 lớp, tuyên truyền về Quyết định số 655/QĐ-UBND với tổng 3.780 lượt người tham dự tại xã, phường, thị trấn (bình quân 60 người/lớp).

      - Phối hợp với Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố, Báo Sài Gòn Giải phóng, Nông thôn ngày nay, đưa 07 tin/năm về các nội dung của Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018.

        - Có văn bản thông tin chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 655/QĐ-UBND đến hơn 500 doanh nghiệp có đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.

        - Tổ chức hội nghị thông tin tuyên truyền, giới thiệu về Quyết định số 655/QĐ-UBND, giải đáp các thắc mắc liên quan đến Quyết định số 655/QĐ-UBND vào ngày 09 tháng 3 năm 2018 với sự tham gia của hơn 200 đại biểu là đại diện các Sở, ngành doanh nghiệp, tổ chức tín dụng,… hiện đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

II. TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT CÁC PHƯƠNG ÁN:

       1. Tình hình phê duyệt các phương án trong năm 2020 (t ừ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/07/2020):

Tình hình phê duyệt các phương án theo quận – huyện

       Thực hiện Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị giai đoạn 2017-2020 từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/07/2020, các quận - huyện đã phê duyệt 99 quyết định, bao gồm:

        - Tổng số lượt vay: 118  lượt vay.

         - Tổng vốn đầu tư: 226.725 triệu đồng

         + Đầu tư vốn cố định: 65.212 triệu đồng (chiếm 28,76 %).

         + Đầu tư vốn lưu động: 161.513  triệu đồng (chiếm 71,24 %) 

          - Tổng vốn vay: 129.115 triệu đồng.

          + Vay đầu tư cố định: 26.910 triệu đồng   (chiếm 20,84%).

          + Vay đầu tư lưu động: 102.205 triệu đồng   (chiếm 79,16 %).

       Bảng 1. Tình hình thực hiện Chính sách chia theo quận - huyện trong  (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/07/2020)

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc