Logo 2
Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Kết quả thực hiện chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thứ năm, 08/11/2018, 14:37 GMT+7

Kết quả thực hiện chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

1. Công tác chỉ đạo thực hiện:

- Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 31 tháng 12 năm 2015, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 7166/QĐ-UBND về ban hành Danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

- Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về Phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đến năm 2015, định hướng năm 2020. Theo đó: đã đưa ra chỉ tiêu đào tạo giai đoạn 2016-2020 khoảng 6.000 lao động. Tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề trong giai đoạn này tối thiểu đạt 80%.

- Quyết định số 7166/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Theo đó: quy định rõ thời gian đào tạo, mức phí đào tạo cho 58 nghề nông nghiệp (23 nghề trình độ sơ cấp, 35 nghề trình độ dưới 3 tháng);

- Quyết định số 3733/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Danh mục nghề đào tạo cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Theo đó: quy định thời gian đào tạo, mức học phí đối với trình độ dưới 3 tháng, trong đó có 13 nghề nông nghiệp;

- Kế hoạch số 3778/KH-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016, của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg về “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” giai đoạn 2016 -2020. Theo đó: mục tiêu đào tạo nghề nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 là 16.000 người;

- Quyết định số 7034/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn đến năm 2020. Theo đó: đặt ra mục tiêu đào tạo, giới thiệu và giải quyết việc làm cho ít nhất 500 lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố đến năm 2020. Trong đó, huyện Củ Chi đào tạo ít nhất 150 lao động, huyện Hóc Môn đào tạo ít nhất 100 lao động, huyện Nhà Bè đào tạo ít nhất cho 75 lao động, huyện Bình Chánh đào tạo ít nhất cho 100 lao động, huyện Cần Giờ đào tạo ít nhất cho 75 lao động;

- Kế hoạch số 2910/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về  Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 -2020. Theo đó: đặt ra mục tiêu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trong giai đoạn 2017 – 2020 khoảng 13.000 người, trong đó: 70% số lao động nông thôn học các nghề nông nghiệp để phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 20% cho lao động tham gia sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, 10% đào tạo nông nghiệp để đảm bảo anh sinh xã hội nông thôn ở địa phương.

- Công văn số 4307/UBND-KT ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp năm 2017 và giai đoạn 2017 – 2020, trong đó phân công rõ trách nhiệm đối với từng Sở ngành, quận – huyện, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

2. Kết quả thực hiện:

a) Kết quả thực hiện kế hoạch 09 tháng đầu năm và ước thực hiện năm 2017:

- Trong 09 tháng đầu năm 2017, tổng số lao động nông thôn được học nghề nông nghiệp và ngành nghề nông thôn là 772 lao động, đạt 20,85% so với kế hoạch năm 2017. Tổng số lao động nông thôn học nghề xong là 283 lao động, số lao động nông thôn có việc làm sau khi học nghề là 283 lao động/283 lao động chiếm tỷ lệ 100%.

- Ước thực hiện dạy nghề nông nghiệp đến cuối năm 2017:

Tổng số lao động dự kiến học nghề xong đến cuối năm là 2.930 lao động, chiếm tỷ lệ 100%. Số lao động dự kiến có việc làm sau khi học nghề xong là 2.695 lao động/2.930 lao động chiếm tỷ lệ 92%.

b) Các mô hình, điển hình về dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn có hiệu quả

Mô hình bon sai cây kiểng; mô hình trồng lan kỹ thuật cao tại huyện Bình Chánh; mô hình đào tạo trồng rau an toàn tại Quận 12.

c) Hoạt động phát triển chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề; xây dựng và phê duyệt danh mục nghề đào tạo, định mức chi phí đào tạo nghề

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Sở ban ngành rà soát, bổ sung danh mục nghề nông nghiệp và điều chỉnh về thời gian đào tạo, mức học phí đối với các nghề nông nghiệp thuộc danh mục các nghề đào tạo cho lao động nông thôn đã được ban hành tại Quyết định số 7166/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về Ban hành Danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Hiện nay, các quận-huyện đang thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung các danh mục nghề nông nghiệp.

d) Hoạt động phát triển đội ngũ giáo viên, người dạy nghề:

- Hiện nay, các cơ sở đào tạo nghề công lập trên địa bàn quận, huyện đã cơ bản bố trí đủ giáo viên cơ hữu đảm bảo cho hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại địa phương.

đ) Hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp.

Trong 09 tháng đầu năm, qua quá trình kiểm tra, giám sát cho thấy từng cán bộ đảng viên được phân công đã nhiệt tình tham gia tuyên truyền, vận động người lao động học nghề, tích cực tham gia quan lý lớp, duy trì sỉ số học viên đến hết khóa học; cán bộ xã, thị trấn còn chuyên chở người lao động đến tận nơi học nghề; các hồ sơ, thủ tục như đơn xin học nghề, hình ảnh người lao động, lý lịch để làm hồ sơ được hỗ trợ tối đa về chi phí. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, vận động; một bộ phận không nhỏ lao động không tha thiết học nghề do cuộc sống mưu sinh.

e) Kinh phí:

- Tổng kinh phí thực hiện: 7.349,21 triệu đồng.

- Nguồn kinh phí: Ngân sách của Thành phố.

g) Đánh giá chung:

- Mặt đạt được:

+ Công tác chỉ đạo điều hành thực hiện Đề án đã được Thành phố và các quận huyện chú trọng quan tâm. Thành phố đã triển khai khá đầy đủ các văn bản thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg. Các quận, huyện đã ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo thực hiện Đề án.

+ Hàng năm kinh phí được bố trí cho đào tạo nghề đầy đủ nên công tác đào tạo không bị đình trệ.

+ Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã có chuyển biến tích cực và mang lại một số hiệu quả mới. Một bộ phận lao động nông thôn sau khi học nghề đã chuyển sang phát triển những mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố.

- Mặt tồn tại, yếu kém:

* Về phía người học:

+ Trình độ học vấn của người lao động còn nhiều hạn chế, một số người lao động ban ngày phải đi mưu sinh, phần đông người dân ở phân tán nên không thể tổ chức học tập trung mà phải tổ chức dạy lưu động, dạy trực tiếp tại địa bàn, dạy theo nhu cầu thời gian mà người dân có thể học. Do trình độ đào tạo là ngắn hạn và sơ cấp nghề nên học viên sau khi học thường chưa đáp ứng được nhu cầu cao của các doanh nghiệp.

+ Lao động nông thôn một số nơi còn mang tâm lý là thích chọn các khoá học ngắn hạn để đi làm việc; người lao động đã làm nghề nhưng chưa qua đào tạo không muốn tham gia học các lớp đào tạo nâng cao do địa phương tổ chức.

+ Ý thức học nghề của lao động nông thôn có nơi còn hạn chế, còn có tư tưởng ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, còn xảy ra tình trạng bỏ học giữa chừng hoặc đăng ký học nhưng không tham gia học, do đó số lượng lao động nông thôn được hỗ trợ kinh phí học nghề còn ít.

* Về cấp quản lý:

+ Đội ngũ làm công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm cho lao động nông thôn tại các phường, xã và cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa được đào tạo chuyên sâu về công tác tư vấn học nghề và việc làm nên công tác tuyên truyền, tư vấn có lúc, có nơi còn chưa hiệu quả. Lao động nông thôn trong độ tuổi có nhu cầu học nghề nhưng chưa được tư vấn nghề học hoặc không lựa chọn đúng nghề phù hợp với trình độ học vấn và khả năng làm nghề.

+ Cơ sở đào tạo nghề chưa có bộ phận giới thiệu, giải quyết việc làm cho người học sau học nghề, dẫn đến người học phải tự tìm kiếm việc làm sau học nghề nên chưa muốn tham gia học nghề.

+ Các địa phương chưa kết nối được cung cầu lao động qua đào tạo, chưa rà soát, thống kê số lao động nông thôn có nhu cầu thực tế cần học nghề nông nghiệp với nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo nghề của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn.

+ Công tác tuyên truyền chưa thực sự phong phú về hình thức và nội dung; Công tác điều tra, khảo sát, rà soát tại một số quận, huyện còn chưa được tập trung quan tâm, do đó chưa nắm được số lao động nông thôn cần tư vấn học nghề. Một số quận còn lao động nông thôn nhưng đến nay vẫn chưa hỗ trợ được lao động nông thôn học nghề.

Người viết : Trần Thị Thơ - P.Phát triển nông thôn
Ý kiến bạn đọc