Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Tổng kết 10 năm giai đoạn 2010 - 2020 thực hiện công tác đào tạo nghề

Thứ ba, 19/04/2022, 09:08 GMT+7

Tổng kết 10 năm (giai đoạn 2010 - 2020) thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

trên địa bàn Thành phố

         Trong giai đoạn 2010 - 2020, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban chỉ đạo Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn Thành phố đã ban hành 28 văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn để triển khai, thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố.

         Kết quả, giai đoạn 2010 - 2020, Thành phố đã đào tạo khoảng 32.046 lao động nông thôn, trong đó có 12.407 lao động nữ, đạt 118% so với “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tại cái xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” đề ra. Số người có việc làm sau học nghề là 27.713 lao động/32.046 lao động được học nghề, đạt tỷ lệ 88,8%, trong đó số người được doanh nghiệp tuyển dụng là 1.102 lao động, 8.932 lao động có việc làm mới từ nghề đã học và tự tạo việc làm, 15.175 lao động tiếp tục công việc hiện tại. Tỷ lệ lao động làm đúng nghề đào tạo là 49,7%.

        Qua đó đã góp phần tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người lao động; đồng thời tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người lao động về vai trò của công tác học nghề nông nghiệp, góp phần thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố./.

       (Đính kèm Báo cáo số 1768/SNN-PTNT ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về báo cáo tổng kết 10 năm (giai đoạn 2010 - 2020) thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố)
Người viết : Phùng Ngọc Tâm
Ý kiến bạn đọc