Logo 2
Phát triển nông thôn

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁNG 6 NĂM 2018

Thứ ba, 23/10/2018, 13:52 GMT+7

1. Xây dựng, kiểm tra thực hiện Chính sách:

a) Về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố

- Theo dõi tình hình ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định thực hiện Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành quy định về khuyến khích chuyền dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020.

- Tình hình phê duyệt phương án được hỗ trợ lãi vay theo Quyết định số 655/QĐ-UBND trên địa bàn thành phố, từ ngày 12/02/2018 đến ngày 06/7/2018 đã phê duyệt: 196 quyết định, 430 hộ được hỗ trợ lãi vay, tổng vốn đầu tư: 475,708 tỷ đồng, tổng vốn vay: 305,930 tỷ đồng. Lũy tiến thực hiện từ ngày 06/10/2011 đến 06/7/2018: 7.793 quyết định, 23.097 hộ được hỗ trợ lãi vay, tổng vốn đầu tư: 11.662,817 tỷ đồng, tổng vốn vay: 7.141,948 tỷ đồng.

b) Chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn (Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11  năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)

- Tham mưu Ban Giám đốc Sở văn bản trình Ủy ban nhân dân Thành phố về chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018.

- Phối hợp kiểm tra, trao đổi tình hình triển khai công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại huyện Bình Chánh, quận Thủ Đức.

c) Về Chính sách khuyến khích áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản

- Xây dựng kế hoạch tập huấn chính sách khuyến khích áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản.

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Thành phố về tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố văn bản xin chủ trương bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ cho các phương án sản xuất áp dụng theo Quy định tại Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 và Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.

d) Chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải trong chăn nuôi trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2020

- Xây dựng kế hoạch tập huấn chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải trong chăn nuôi trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2020.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải trong chăn nuôi trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2020 (theo Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố).

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải trong chăn nuôi trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2020.

e) Nội dung khác:

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo Quyết định ban hành quy định triển khai một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố giai đoạn 2016-2020 (Triển khai Thông tư 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn): đến nay đã gửi các đơn vị có liên quan góp ý dự thảo.

- Tham mưu hoàn thiện báo cáo cập nhật Bộ Chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn Thành phố năm 2017.

- Tham mưu xây dựng báo cáo 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

2. Diêm nghiệp và ngành nghề nông thôn

2.1. Về công tác diêm nghiệp

- Tiếp tục hoàn thiện nội dung phương án chuyển đổi sản xuất muối trên địa bàn huyện Cần Giờ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Theo dõi, tình hình sản xuất, tiêu thụ muối niên vụ 2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (huyện Cần Giờ):

+ Diện tích sản xuất muối trong niên vụ 2018 là 1.558,05 ha, trong đó muối đất 479,05 ha, muối trải bạt 1.079 ha.

+ Tổng số hộ sản xuất muối của toàn thành phố (huyện Cần Giờ) là 667 hộ, trong đó: xã Lý Nhơn: 475 hộ; xã Thạnh An: 153 hộ; xã Long Hòa: 34 hộ; Thị trấn Cần Thạnh: 05 hộ.

+ Tổng sản lượng muối đạt 79.230 tấn, trong đó: Sản lượng muối đất: 21.458 tấn; Sản lượng muối trải bạt: 57.772 tấn.

+ Sản lượng muối đã được tiêu thụ: 33.100 tấn, trong đó: Muối đất 10.850 tấn; Sản lượng muối trải bạt: 22.250 tấn.

+ Sản lượng muối còn lại: 46.130 tấn, trong đó: Muối đất : 10.608 tấn; Sản lượng muối trải bạt: 35.522 tấn.

+ Giá thu mua: Muối đất: 1.150 đồng/kg; Muối trải bạt: 1.250 đồng/kg.

2.2. Về ngành nghề nông thôn

- Tiếp tục theo dõi tình hình phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố.

- Tham mưu báo cáo tình hình hoạt động và phát triển của ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 6 năm 2018 (theo Công văn số 2074/BNN-CB ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

2.3. Bố trí dân cư

- Tham mưu báo cáo nội dung phương án di dời bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn thành phố năm 2016, 2017 gửi Tổng Cục phòng chống thiên tai.

- Tham mưu Ban Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án di dời dân cư của quận theo ý kiến góp ý của Sở Tài chính, Sở Xây dựng.

3. Hỗ trợ, tư vấn phát triển kinh tế tập thể

- Theo dõi tình hình hoạt động của các Hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Tính đến ngày 06 tháng 7 năm 2018: trên địa bàn thành phố có 75 hợp tác xã (HTX) đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tổng số thành viên là 2.315 thành viên, bình quân 47 thành viên/HTX, tổng vốn điều lệ 288.558 triệu đồng, bình quân 5.761 triệu đồng/hợp tác xã), 229 tổ hợp tác (THT) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, với 4.265 tổ viên, bình quân 19 tổ viên/tổ.

- Tính đến ngày 06 tháng 7 năm 2018, trên địa bàn xã Bình Mỹ có 10 tổ hợp tác rau muống nước với 90 tổ viên, xã Nhị Bình có 01 tổ hợp tác rau muống nước với 36 tổ viên.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020: Tham mưu Ban Giám đốc Sở ban hành văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Sở đề nghị góp ý Kế hoạch phát triển mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

- Tham mưu các công văn của Sở giải quyết đề xuất, kiến nghị của Hợp tác xã Hà Quang về xin chủ trương đầu tư dự án án Khu làng nghề Cá cảnh Trung An, kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về giải quyết các kiến nghị của hợp tác xã trên địa bàn huyện.

- Tham mưu xây dựng Chính sách hỗ trợ nguồn nhân lực cho hợp tác xã nông nghiệp; Chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ nông sản với hợp tác xã.

- Đối với nội dung hỗ trợ xây dựng 7 hợp tác xã tiên tiến, hiện đại: Tham mưu BGĐ Sở tổ chức họp lấy ý kiến góp ý của Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc vận dụng quy định tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ trang thiết bị, máy móc phục vụ nhà sơ chế rau, quả cho hợp tác xã.

4. Công tác thanh tra chuyên ngành:

Tổng số lô hàng muối nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra từ 01/01/2018 đến nay: 205 lô muối nhập khẩu đăng ký kiểm tra với tổng trọng lượng là 124.814 tấn.
Người viết : Nguyễn Thị Hiền
Ý kiến bạn đọc