Cơ chế, chính sách hỗ trợ

Thông Tư 09/2020/TT-BNNPTNT Ngày 24 Tháng 7 Năm 2020 Về Hướng Dẫn Xác Nhận Thiên Tai, Dịch Bệnh Trong Thực Hiện Chính Sách Hỗ Trợ Bảo Hiểm Nông Nghiệp

Thứ năm, 06/08/2020, 11:01 GMT+7

Thông Tư 09/2020/T09/2020/TT-BNNPTNT Ngày 24 Tháng 7 Năm 2020 Về Hướng Dẫn Xác Nhận Thiên Tai, Dịch Bệnh Trong Thực Hiện Chính Sách Hỗ Trợ Bảo Hiểm Nông Nghiệp

Ngày 18 tháng 4 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về Bảo hiểm Nông nghiệp, trong đó quy định trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản hướng dẫn quy trình công bố thiên tai; quy trình xác nhận thiên tai, dịch bệnh.

Ngày 24 tháng 7 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 09/2020/TT-BNNPTNT hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh để xác định sự kiện bảo hiểm trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

Theo đó, hướng dẫn xác định rủi ro (thiên tai, dịch bệnh) – một trong những điều kiện để được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại Nghị định 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ như sau:

- Xác nhận thiên tai để xác định sự kiện bảo hiểm: Sử dụng nội dung về tình hình, diễn biến thiên tai trong báo cáo tổng hợp đợt thiên tai tại điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Kết hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra  là căn cứ để xác định sự kiện bảo hiểm.

- Xác nhận dịch bệnh trên động vật khi chưa đủ điều kiện công bố dịch để xác định sự kiện bảo hiểm:

+ Đối với bệnh động vật trên cạn: Căn cứ một trong những báo cáo dịch bệnh động vật quy định tại Khoản 3, 4, 5, 6 Điều 7 Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

+ Đối với bệnh động vật thủy sản: Căn cứ một trong những báo cáo dịch bệnh động vật thủy sản quy định tại Điểm c, d Khoản 1, Khoản 3, 4 Điều 5 Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản hoặc báo cáo dịch bệnh thủy sản tại Phụ lục I Thông tư 01/2020/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp hoặc doanh nghiệp bảo hiểm sử dụng báo cáo theo quy định trên của Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện hoặc cấp tỉnh để xác định sự kiện bảo hiểm trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

Thong_tu_09_2020.pdf

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc