Phát triển nông thôn và bố trí dân cư

Kết quả thực hiện chính sách chuyển dịch CCNNĐT 6 tháng đầu năm 2020
21/07/2020

kết quả thực hiện chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm  2020